Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Waarom op de agenda

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (inmiddels Akwa GGZ: Alliantie kwaliteit in de GGZ) heeft Zorginstituut Nederland gevraagd om het hele programma met te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut op te nemen. Met de voordracht voor plaatsing op de Meerjarenagenda laten de GGZ-partijen zien dat zij zich committeren aan het programma en de doelstellingen van het netwerk. Door opname op de Meerjarenagenda kan het Zorginstituut ondersteuning bieden, als één van de trajecten dreigt te stagneren.

Beginsituatie

Akwa GGZ is binnen de geestelijke gezondheidszorg de organisatie die de ontwikkeling van zorgstandaarden en generieke modules stimuleert. Sinds oktober 2013 is het bezig met de te ontwikkelen zorgstandaarden en generieke modules. Het programma bestaat uit 45 kwaliteitsstandaarden.

Ideale situatie

Akwa GGZ streeft naar de planmatige, continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van professionals in de GGZ, opdat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de patiënt wordt verleend.

Wat is er al gebeurd

Van alle kwaliteitsstandaarden is vastgelegd wie ermee aan de gang gaan, wat het moet worden en wanneer het project afgerond is. Kijk voor meer informatie over de projecten die het netwerk in gezamenlijkheid uitvoert met de betrokken partijen op de website Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de GGZ).

Wat moet er nog gebeuren

Met de plaatsing in het Register is het programma nog niet af. Wat er nog moet gebeuren verschilt per kwaliteitsstandaard. Kijk voor meer informatie over de status per project op de website van Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de GGZ).

Afronding en oplevering

De kwaliteitsstandaarden worden in de komende periode afgerond en komen zo snel mogelijk ook in het Register (gefaseerd per aangeboden kwaliteitsstandaard).

Betrokken partijen

 • Akwa GGZ (penvoerder)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • InEen
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Platform MeerGGZ
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)