Status
Opgenomen in het Register en geplaatst op de Meerjarenagenda
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Omschrijving

In het model-Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen verlenen. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht, en vormt een drempel voor de toegang tot de zorgmarkt. Het onderhavige model-Kwaliteitsstatuut dient als standaard en kan - waar de lokale situatie dat vereist - worden aangevuld.

Aanmelden als zorgaanbieder

Op de site van GGZ kwaliteitsstatuut kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden, het online kwaliteitsstatuut invullen en wijzigen en het kwaliteitsstatuut laten toetsen. Daarnaast kunt u toestemming geven voor doorlevering aan Zorginstituut Nederland. Voor vragen of hulp hierbij kunt u de helpdesk van GGZ kwaliteitsstatuut raadplegen.

Actuele versie

GGZ kwaliteitsstatuut.nl: aanmelden als zorgaanbieder

Documenten

GGZ model kwaliteitsstatuut 2020 (versie 2.0)

PDF-document 644,49 KB

Kwaliteitsinstrument 01-01-2020

Bijlage toelichting bij GGZ model kwaliteitsstatuut 2020

PDF-document 445,46 KB

Bijlage 01-01-2020

Samenvatting GGZ model kwaliteitsstatuut 2020

PDF-document 233,3 KB

Samenvatting 01-01-2020

Patiëntenversie GGZ model kwaliteitsstatuut 2020

PDF-document 331,97 KB

Cliëntenversie 01-01-2020

Aanbiedingsformulier kwaliteitsstandaarden - GGZ model kwaliteitsstatuut 2020

PDF-document 292,18 KB

Aanbiedingsformulier 01-01-2020

Format kwaliteitsstatuut ggz instelling

PDF-document 1.129,71 KB

Kwaliteitsinstrument 22-09-2020

Format kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigde

PDF-document 854,3 KB

Kwaliteitsinstrument 22-09-2020

Regeling overgang Jeugdwet naar ZVW bij bereiken 18 jaar

PDF-document 104,84 KB

Publicatie 01-01-2020

Protocol gecontroleerde experimenteerruimte

PDF-document 268,06 KB

Kwaliteitsinstrument 30-03-2018

Betrokken partijen

 • GGZ Nederland (penvoerder)
 • Federatie van psychologen psychotherapeuten pedagogen (P3NL)
 • InEen
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Platform MeerGGZ
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Bij de ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut waren 10 partijen betrokken. Deze partijen zijn ondertekenaars van het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2019-2022 en betrokken bij de oorspronkelijke opzet van het model Kwaliteitsstatuut. Via de Landelijke Werkgroep Kwaliteitsstatuut hebben deze partijen het onderhoud van het model op zich genomen. Onder procesbegeleiding van het Zorginstituut is door de betrokken partijen toegewerkt naar een herziene versie van het Kwaliteitsstatuut. Het model Kwaliteitsstatuut versie 2.0 is hiervan het resultaat.

De 10 partijen die bij de ontwikkeling betrokken waren bieden het Kwaliteitsstatuut gezamenlijk aan voor opname in het Register.

Wijzigingen versie 2.0 ten opzichte van versie 1.1

Op verzoek van partijen heeft het Zorginstituut een update van het Model Kwaliteitsstatuut opgenomen in het Register.

De belangrijkste wijzigingen in deze herziene versie 2.0 van het Model kwaliteitsstatuut betreffen:

 • Verduidelijking van een aantal passages die aangeven dat behandelaren die voldoen aan de gestelde eisen om regiebehandelaar te zijn, het recht hebben om daartoe te worden ingezet.
 • Verduidelijking van een aantal passages die aangeven dat de medebehandelaar (in instellingen én in de vrijgevestigde praktijk) kan worden ingezet en in afstemming met de regiebehandelaar een deel van het zorgtraject kan uitvoeren.
 • Verduidelijking dat de patiënt recht heeft op de regiebehandelaar als eerste aanspreekpunt, maar dat in praktijk op grond van diverse overwegingen de medebehandelaar ook aanspreekpunt voor de cliënt kan zijn. Hierover maken regiebehandelaar, medebehandelaar en patiënt nadere afspraken.
 • Opname in sectie III dat minimaal éénmaal per jaar en/of bij voorgenomen ontslag overleg plaats vindt in het multidisciplinair team. Instellingen leggen in het eigen kwaliteitsstatuut vast in welke situaties bespreking in het multidisciplinair team plaats vindt.
 • Verwijdering van een aantal passages over de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG.

Daarnaast zijn de invulformats voor het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut aangepast. Hierdoor zullen de kwaliteitsstatuten meer bruikbare informatie voor patiënten op gaan leveren. Tot slot is afgesproken de overgangsregeling Jeugdwet naar Zvw bij het bereiken van het 18e jaar bij het Model kwaliteitsstatuut ggz met een jaar te verlengen tot 1 januari 2021.

Partijen hebben afgesproken zorgaanbieders die reeds beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vooralsnog niet te verplichten deze aan te passen op het herziene Model kwaliteitsstatuut en aangepaste formats. Meer informatie hierover kunt u vinden op GGZkwaliteitsstatuut.nl.