Status
Opgenomen in het Register en geplaatst op de Meerjarenagenda
Opgenomen in het Register
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

In het model-Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen verlenen. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht, en vormt een drempel voor de toegang tot de zorgmarkt. Het onderhavige model-Kwaliteitsstatuut dient als standaard en kan - waar de lokale situatie dat vereist - worden aangevuld.

Aanmelden als zorgaanbieder

Op de site van GGZ kwaliteitsstatuut kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden, het online kwaliteitsstatuut invullen en wijzigen en het kwaliteitsstatuut laten toetsen. Daarnaast kunt u toestemming geven voor doorlevering aan Zorginstituut Nederland.

Actuele versie

GGZ kwaliteitsstatuut.nl: aanmelden als zorgaanbieder

Documenten

Protocol gecontroleerde experimenteerruimte

PDF-document 268,06 KB

Kwaliteitsinstrument 30-03-2018

Implementatiekalender 2016 Kwaliteitsstatuut GGZ

PDF-document 204,26 KB

Implementatieplan 31-03-2016

Toelichting model Kwaliteitsstatuut

PDF-document 381,45 KB

Kwaliteitsinstrument 31-03-2016

Aanbiedingsformulier

PDF-document 487,08 KB

Aanbiedingsformulier 15-02-2016

Format Kwaliteitsstatuut ggz instelling

PDF-document 531,96 KB

Kwaliteitsinstrument

Format Kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigde

PDF-document 543,51 KB

Kwaliteitsinstrument

Onderhoudsplan Kwaliteitsstatuut GGZ

PDF-document 211,59 KB

Kwaliteitsinstrument

Overgangsregeling 18-18+

PDF-document 170,93 KB

Kwaliteitsinstrument

Patiëntenversie Kwaliteitsstatuut GGZ

PDF-document 574,09 KB

Cliëntenversie

SV Model Kwaliteitsstatuut GGZ

PDF-document 359,25 KB

Samenvatting

Model kwaliteitsstatuut ggz versie 1.1

PDF-document 808,41 KB

Kwaliteitsinstrument

Betrokken partijen

  • GGZ Nederland (penvoerder)
  • Federatie van psychologen psychotherapeuten pedagogen (P3NL)
  • InEen
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Platform MeerGGZ
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Bij de ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut waren 10 partijen betrokken. Dit waren de 10 partijen met wie het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport indertijd een Bestuurlijk Akkoord afsloot. Enkele partijen (NVO, NVP, NVKG, VVGN) bleken echter onvoldoende geconsulteerd te zijn bij de ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut. Na indiening van het Kwaliteitsstatuut voor het Register zijn deze partijen door de Adviescommissie Kwaliteit gehoord in aanwezigheid van de indienende partijen. De indienende partijen hebben daarna besloten tot een Toelichting op het Kwaliteitsstatuut om recht te doen aan het commentaar van vier eerder genoemde partijen met aandachtspunten bij het Kwaliteitsstatuut.

De 10 partijen die bij de ontwikkeling betrokken waren bieden het Kwaliteitsstatuut gezamenlijk aan voor opname in het Register.

Beschrijving zorg & organisatie

De module bevat een adequate beschrijving de organisatie van het zorgproces voor zover dat verwacht kan worden van een module over de organisatie van de zorg met een generieke opzet voor de gehele GGZ. Daarbij maken we de aantekening dat deze beschrijving consistent is met de al opgenomen richtlijnen voor de GGZ en dat verwezen wordt naar het programma van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ dat op de Meerjarenagenda staat. Daarnaast merken we dat er ‘nee’ is geantwoord op de vraag of er een beschrijving is van controle-, evaluatie-, en overlegmomenten. Er staat echter in de toelichting dat het model Kwaliteitsstatuut GGZ voorschrijft dat de GGZ aanbieder in het eigen kwaliteitsstatuut specificeert. In onze optiek maken deze overlegmomenten een belangrijk onderdeel van deze zorgstandaard uit en zou het antwoord daarom ook ja kunnen zijn. Tenslotte ontbreekt de
toelichting op de bewijsvoering voor deze module. Het gaat hier echter niet om bewijsvoering van de behandeling, dus deze kan achterwege blijven.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

De module bevat op dit moment geen cliëntenversie, een samenvatting en een onderhoudsplan. Deze vereiste onderdelen zijn vanwege tijdsdruk nog niet zijn aangeleverd. De betrokken partijen hebben de vereiste producten echter opgenomen op hun implementatiekalender en GGZ Nederland aangewezen om de leiding te nemen bij de oplevering voor de genoemde datum van 01-07-2016.

De module is nog niet verbonden aan een informatiestandaard en een meetinstrument. De betrokken partijen hebben de oplevering van deze producten echter op hun implementatiekalender opgenomen en leveren het meetinstrument aan voor 01-07-2016. Het ontwikkelen van een informatiestandaard is een complexe opdracht en vergt over het algemeen al gauw één á twee jaar. Daarom wordt als richtdatum voor oplevering van de informatiestandaard de herzieningsdatum van het kwaliteitsstatuut aangehouden: 1 januari 2018.