Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hebben samen met Nictiz een richtlijn voor gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut ontwikkeld. Deze richtlijn is de informatiestandaard. Hiervoor is gebruikgemaakt van reeds bestaande richtlijnen voor dossiervoering en zijn elementen van een bestaande overdrachtsrichtlijn voor huisarts - specialist (HASP) gebruikt. De richtlijn biedt inzicht in de momenten waarop sprake is van de overdracht van gegevens tussen huisarts en fysiotherapeut. Ook beschrijft de richtlijn aard en omvang van de uit te wisselen gegevens tijdens die momenten. Bij de ontwikkeling van de richtlijn is de informatiebehoefte van de ontvangende partij leidend geweest. De richtlijn geeft weer wat huisartsen en fysiotherapeuten daartoe hebben afgesproken en dient als  norm voor de informatieoverdracht tussen de beroepsgroepen.

De informatiestandaard is op 20-04-2015 in de vergadering van het Informatieberaad van toepassing verklaard door KNGF, NHG, NPCF, Zorgverzekeraars Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging, GGZ Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de Federatie van Medisch Specialisten, InEen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Actiz.

De door NHG en KNGF beoogde kwaliteits- en efficiencydoelstellingen verlangen een zo spoedig mogelijke implementatie. De vereiste werkzaamheden voor implementatie verschillen per leverancier. In verband met dit gegeven en gelet op de benodigde aanpassingen van contractvoorwaarden, is 2018 voor landelijke implementatie wellicht realistisch. 

Betrokken partijen

  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (penvoerder)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nictiz
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben de informatiestandaard ontwikkeld en dragen deze voor. KNGF, NHG, NPCF, Zorgverzekeraars Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging, GGZ Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de Federatie van Medisch Specialisten, InEen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Actiz hebben de informatiestandaard van toepassing verklaard in de vergadering van het Informatieberaad dd. 20-04-2015.

Implementatie, beheer en onderhoud

KNGF en NHG hebben al veel werk verricht in het faciliteren van eenduidige vastlegging van gegevens. De elektronische uitwisseling van gegevens is nog niet mogelijk, daar is een technische implementatiehandleiding voor beschikbaar. Partijen hebben de informatiestandaard onderschreven in de vergadering d.d. 20-04-2015 van het Informatieberaad en willen daarmee implementatie ondersteunen. Er is een tijdpad voor implementatie en het beheer van de informatiestandaard is ook belegd.

Volledigheid informatiestandaard

De informatiestandaard voldoet aan alle criteria. De informatiestandaard wordt door alle relevante partijen onderschreven via een besluit in de vergadering van het Informatieberaad.
De informatiestandaard is ontwikkeld met de betrokken beroepsgroepen en ondersteund door Nictiz. De door NHG en KNGF beoogde kwaliteits- en efficiencydoelstellingen verlangen een zo spoedig mogelijke implementatie. De vereiste werkzaamheden voor implementatie verschillen per leverancier. In verband met dit gegeven en gelet op de benodigde aanpassingen van contractvoorwaarden, is 2018 voor landelijke implementatie wellicht realistisch.