Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

De PREM Fysiotherapie is bedoeld om de kwaliteit van fysiotherapie te meten vanuit het perspectief van de patiënt. Deze korte vragenlijst (met 15 meerkeuzevragen en 2 open vragen naar ‘tops’ en ‘tips’) is ontwikkeld voor toepassing in de eerstelijns fysiotherapie in Nederland en kan in plaats van de CQ-index Fysiotherapie worden gebruikt voor vergelijkend onderzoek naar de prestaties van fysiotherapiepraktijken. Resultaten van metingen met deze PREM-vragenvragenlijst voorzien de fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en patiëntenorganisatie van sturings- of keuze-informatie.

Betrokken partijen

  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (penvoerder)
  • CZ
  • Coöperatie VGZ
  • De Friesland Zorgverzekeraar
  • Keurmerk Fysiotherapie
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
  • Patiëntenfederatie Nederland

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De relevante partijen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de vragenlijst. De vragenlijst is tripartiet ontwikkeld. Van de zorgaanbieders zijn KNGF, Keurmerk fysiotherapie en individuele fysiotherapiepraktijken betrokken geweest bij de ontwikkeling van de vragenlijst. Patiëntenfederatie Nederland en individuele patienten zijn vanuit patienten betrokken geweest en vanuit de zorgverzekeraars zijn VGZ, CZ, Zilveren Kruis, De Friesland en ZN betrokken geweest bij de ontwikkeling van de PREM vragenlijst.  De PREM fysio is ontwikkeld ter vervanging van de huidige CQI index fysiotherapie. Alle betrokken partijen dragen de PREM fysio vragenlijst gezamenlijk voor. Deze PREM vragenlijst vervangt de huidige CQI fysiotherapie.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie waarin beschreven staat bij wie en op welke manier de vragenlijst moet worden afgenomen.

Methodologische eigenschappen

De PREM fysio vragenlijst is ontwikkeld voor zorginkoop en interne verbetering (ook de huidige CQI fysiotherapie streeft deze doelen na). De PREM fysio vragenlijst is valide en betrouwbaar.

Procesbeschrijving

Partijen hebben een tijdpad geformuleerd waaruit blijkt dat dat eind 2017 een procesbeschrijving over landelijke gegevensverzameling, bewerking en doorlevering aan het Zorginstituut Nederland beschikbaar is. Vanaf 2019 is de intentie dat het gebruiksdoel publieke informatie is en daarmee toegankelijk wordt voor publiek.