Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

In Nederland stijgt het aantal mensen met diabetes. Voor mensen die al diabetes hebben, is het belangrijk dat zij kwalitatief goede zorg krijgen. Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe richtlijnen, voor gebruikers, professionals en financiers. Daarom ontwikkelt de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) een nieuwe richtlijn voor real time continue glucose monitoring (RTCGM). Met RTCGM is het mogelijk om continu de bloedsuikerwaarden te meten.

Doel van dit traject is de ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard met landelijke kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet van RTCGM. De kwaliteitscriteria geven antwoord op de vraag hoe zorg rond RTCGM eruit zou moeten zien en welke consequenties dit vervolgens heeft voor de organisatie en infrastructuur. In het document wordt ook opgenomen voor welke patiënten RTCGM geïndiceerd is. NDF ontwikkelt de kwaliteitsstandaard samen met partijen in haar netwerk, DVN, NIV, NVK, EADV, DNO/NVD, NIP. Over vertegenwoordiging van (organisaties van) zorgverzekeraars vindt overleg plaats.

Het opstellen van door het veld gedragen kwaliteitscriteria rond RTCGM biedt alle relevante stakeholders in de keten duidelijkheid over welke kwaliteit van zorg geleverd dient te worden: patiënten, zorgverleners, ziekenhuizen, maar ook leveranciers, fabrikanten en zorgverzekeraars. De recente uitbreiding van de vergoedingscriteria en nieuwe ontwikkelingen als het closed loop systeem ‘bloedglucosebepaling – insulinetoediening’ vergroten de behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria in het veld.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert de ontwikkeling van de RTCGM kwaliteitsstandaard. Via amendement 34 550-XVI, nr. 22 van dhr. Rutte (VVD) over verbetering van de zorg voor ouderen met diabetes type 2 zijn middelen toegekend voor de duur van 1 jaar. Om de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard tot een goed einde te brengen, heeft de minister het Zorginstituut gevraagd de ontwikkeling ervan op de Meerjarenagenda te plaatsen. Mede vanwege financiering uit publieke middelen, past het verzoek van de minister binnen de beleidsvisie van het Zorginstituut over plaatsing van onderwerpen op de Meerjarenagenda. De Kwaliteitsraad heeft het Zorginstituut geadviseerd om de RTCGM kwaliteitsstandaard op de Meerjarenagenda op te nemen, omdat zij het een relevant onderwerp vindt met directe belangen voor de eindgebruiker.

De RTCGM kwaliteitsstandaard maakt deel uit van een NDF-traject waarin verder worden ontwikkeld een kwaliteitsstandaard voor ouderen met (een hoog risico op) diabetes, eveneens aangeboden voor plaatsing op de Meerjarenagenda en een implementatieplan voor persoonsgerichte diabeteszorg (niet op de Meerjarenagenda).

Betrokken partijen

  • Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) (penvoerder)