Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

In opdracht van de minister van VWS is met betrokkenheid van alle relevante partijen (tripartiet) een kwaliteitsstandaard ontwikkeld waarin ten minste het volgende diende te worden opgenomen:

 • volume- en kwaliteitsnormen IAT;
 • indicatiecriteria;
 • organisatie van zorg (nationale en regionale inbedding van IAT binnen CVA-ketenzorg).

Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat een nieuwe behandeling bij het herseninfarct (intra-arteriële trombectomie; IAT) bewezen effectief is en daarom per 1 januari 2017 definitief onderdeel uitmaakt van het verzekerde pakket. Deze hoogcomplexe spoedzorg, stelt hoge eisen aan het centrum, de behandelaars en de spoedketen. Een goede inbedding van IAT in de CVA-ketenzorg is daarom van groot belang. Zonder een goede (nationale en regionale) organisatie kan de kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg niet worden gegarandeerd. Landelijke afspraken hieromtrent ontbraken echter vooralsnog. Ook was er geen richtlijn met indicatie- en kwaliteitsnormen, die tripartiet waren vastgesteld.

De kwaliteitsstandaard acute herseninfarct omvat:

 • richtlijn herseninfarct en hersenbloeding, waarin de indicaties voor IAT zijn beschreven;
 • een set kwaliteitscriteria inclusief volumenormen voor zowel centra die beroertezorg aanbieden als voor IAT-centra. Deze zijn van kracht vanaf 1 januari 2017;
 • een voorbeeldprotocol regionale inrichting acute herseninfarctzorg, dat zorgt voor inbedding in IVT en IAT in de spoedzorgketen;
 • een set kwaliteitsindicatoren herseninfarct;
 • patiënteninformatie.

Betrokken partijen

 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) (penvoerder)
 • Ambulancezorg Nederland (AZN)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Harteraad
 • Hersenletsel.nl
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Hartstichting
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De kwaliteitsstandaard kent een zeer breed draagvlak. Alle relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling en de voordracht aan het Register.

Beschrijving zorg & organisatie

De beschrijving van de inhoud en organisatie van zorg is beschreven vanuit patiëntperspectief, en beschrijft overlegmomenten, de structuur en de verantwoordelijkheidstoedeling. Tevens is het regionale protocol een belangrijk houvast voor de implementatie. De richtlijn bevat de indicaties van IAT.

De volumenorm van minimaal 50 behandelingen per IAT-centrum op jaarbasis is de ondergrens om de nieuwe behandeling bij het herseninfarct (intra-arteriële trombectomie; IAT) veilig en verantwoord uit te kunnen voeren. Echter, dit borgt niet de optimale balans tussen concentratie en spreiding vanuit doelmatigheidsperspectief.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

De kwaliteitsstandaard omvat een inleiding, richtlijn herseninfarct en hersenbloeding, waarin de indicaties voor IAT zijn beschreven, een set kwaliteitscriteria inclusief volumenormen, een voorbeeldprotocol regionale inrichting acute herseninfarctzorg, een set kwaliteitsindicatoren herseninfarct en patiënteninformatie.

Met inachtneming van bovenstaande voldoet de kwaliteitsstandaard aan alle criteria uit het Toetsingskader. Zorginstituut Nederland volgt de implementatie van deze zorg om het risico op versnippering van zorg bij de implementatie van de kwaliteitsstandaard te voorkomen.