Overgangssituatie: tijdelijk twee versies van het Toetsingskader

Om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg, herziet het Zorginstituut het Toetsingskader regelmatig. Dit gebeurt in samenwerking met partijen in de zorg die zich bezighouden met het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten.

De meest recente herziening heeft geresulteerd in versie 3.0 van het Toetsingskader. Deze versie wordt op 1 juli 2021 van kracht.

Tot en met 30 juni 2021 geldt de huidige versie van het Toetsingskader (versie 2.1 uit 2018).

De nieuwe versie van het Toetsingskader is nu al voor u beschikbaar. Als u op dit moment een kwaliteitsinstrument ontwikkelt, moet u mogelijk voldoen aan de nieuwe criteria in die versie. Kijk daarom goed welke situatie voor u van toepassing is:

  • Kwaliteitsinstrumenten die u vóór 1 juli 2021 voor opname in het Register aanbiedt, toetst het Zorginstituut aan de criteria van het huidige Toetsingskader.
  • Kwaliteitsinstrumenten die u ná 1 juli 2021 voor opname in het Register aanbiedt, toetst het Zorginstituut aan de criteria van het nieuwe Toetsingskader.

Herziening noodzakelijk

De herziening van het Toetsingskader was noodzakelijk door een wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wijziging geeft de minister van VWS de mogelijkheid om een voorgedragen kwaliteitsstandaard met substantiële financiële gevolgen niet in het Register van het Zorginstituut op te nemen. In het herziene Toetsingskader is een criterium opgenomen (criterium 7 voor kwaliteitsstandaarden), waarmee het Zorginstituut de kans op die gevolgen kan inschatten en een advies aan de minister van VWS over opname in het Register kan geven.

Andere belangrijke wijzigingen

Andere wijzigingen in het herziene Toetsingskader zijn:

  • aandacht voor ‘samen leren en verbeteren’;
  • aandacht voor Samen Beslissen;
  • meer nadruk op uitkomstinformatie.

Verder zijn de criteria voor informatiestandaarden vervangen door een ‘informatieparagraaf’ te vragen bij kwaliteitsstandaarden waarin een zorgproces zo gedetailleerd is beschreven dat het mogelijk is per processtap afspraken te maken over gegevens (criterium 4 voor kwaliteitsstandaarden). In deze paragraaf staan de afspraken die partijen maken over welke gegevens zij moeten vastleggen en uitwisselen om goede zorg te kunnen verlenen.

Over het Toetsingskader

In het Toetsingskader staan de criteria waaraan kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten moeten voldoen om in het openbare Register op Zorginzicht te worden opgenomen. Partijen in de zorg (organisaties van cliënten, zorgaanbieders of zorgverleners en zorgverzekeraars of Wlz-uitvoerders) zijn samen verantwoordelijk voor het maken van afspraken over goede zorg en over de wijze waarop een indicatie kan worden verkregen van de verleende zorgkwaliteit. Deze afspraken leggen de partijen vast in kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten, die zij daarna aan het Zorginstituut kunnen aanbieden voor opname in het Register.

Nog vragen?

Vragen over het huidige en nieuwe Toetsingskader kunt u mailen naar: Register@zinl.nl.

Bron: Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op 30 maart 2021