Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Doel van dit traject is de (door)ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard voor transplantatiezorg. Het verder te ontwikkelen onderdeel donatiezorg beschrijft de rolverdeling tussen artsen en andere hulpverleners, nabestaanden en potentiële donoren. Specifiek wordt daarin opgenomen dat de arts niet over zal gaan tot donatie als er geen nabestaanden zijn of nabestaanden ernstige bezwaren tegen donatie hebben. Verder beschrijft de kwaliteitsstandaard welke consequenties dit vervolgens heeft voor de organisatie en infrastructuur.

Tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Dijkstra over de invoering van een Actief Donorregistratiesysteem (ADR) heeft de Eerste Kamer op 13-02-2018 de motie Nooren aangenomen (Motie Nooren, 6-2-2018, kst-33506-Q). De motie verzoekt de regering kortweg ervoor te zorgen dat er een kwaliteitsstandaard wordt ontwikkeld voor transplantatiezorg zoals hierboven beschreven en conform de criteria van het Toetsingskader. 

Op basis van het door De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) ontwikkelde Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie kan een kwaliteitsstandaard worden (door)ontwikkeld. De NTS is trekker van deze doorontwikkeling.

De inzet van publieke middelen en de politieke aandacht en gevoeligheid van het onderwerp zijn belangrijke argumenten voor het plaatsen van de (door)ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard op de Meerjarenagenda.

Het modelprotocol wordt door het veld als geldende norm gezien. Het (door)ontwikkelen hiervan en opname daarvan in zijn geheel in het Register, heeft als voordeel dat de samenhang, die nu goed geregeld is in het Modelprotocol, behouden blijft. Dit is van groot belang voor de (verdere) implementatie.

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
  • Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
  • Patiëntenfederatie Nederland