Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

De module KOPP/KVO levert een handreiking aan hulpverleners om tijdens de behandeling van volwassenen met psychische of verslavingsproblematiek, ook aandacht te besteden aan de kinderen van die patiënten en een beter beeld te krijgen van hoe het met die kinderen gaat. De adviezen en instrumenten in deze module zijn erop gericht om ouders, kinderen en gezinnen te helpen om KOPP/KVO-problematiek te herkennen en er effectiever mee om te gaan. Hierdoor kunnen problemen van KOPP/KVO-kinderen tijdig worden voorkómen, verholpen en kan verergering worden vermeden. De in de module aanbevolen interventies kunnen gericht zijn op het kind of de kinderen, de ouder en het gezin. In aansluiting op de leefomgeving van de patiënt kunnen deze interventies ook gericht zijn op het netwerk (zoals de school) en de hulpverlening voor kinderen.

De Meerjarenagenda 2014 van het Zorginstituut is samengesteld op basis van programma’s van PGtop en PGOsupport. Op verzoek van de Kwaliteitsraad heeft het Zorginstituut zich achter deze lijst geschaard. De onderwerpen van PGtop zijn aangedragen vanuit de achterbannen van de koepels van patiënten- cliëntenorganisaties: LPGGZ, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) op basis van prevalentie, impact op de persoon en de omgeving, ziektelast, maatschappelijke kosten, beïnvloedbare praktijkvariatie, verbeterpotentieel en kwaliteit van leven, alsmede stand van ontwikkeling van het betreffende kwaliteitsinstrument en actualiteit. KOPP/KVO is één van de onderwerpen die is aangedragen door de koepels van patiënten- cliëntenorganisaties.

Betrokken partijen

  • Akwa GGZ (penvoerder)
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)