Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Omschrijving

De richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de surveillance, diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een HCC. De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten met een HCC en op volwassen patiënten met een verhoogd risico op HCC die opname in een surveillance programma behoeven. Waar de richtlijn zich beperkt tot patiënten met een gevorderde fibrose of cirrose wordt dit aangegeven. Op grond van het onderstaande heeft het Kwaliteitsinstituut positief geoordeeld over opname van de richtlijn Hepatocellulair carcinoom in het Register.

Betrokken partijen

  • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) (penvoerder)
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV)
  • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • V&VN Oncologie
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

In de werkgroep verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de richtlijn zijn diverse cliënten(vertegenwoordigers) en zorgaanbieders opgenomen, waaronder twee cliëntvertegenwoordigers vanuit Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK): één ervaringsdeskundige en één cliënt die meer ervaring heeft met richtlijnontwikkeling. Daarnaast zijn verzekeraars uitgenodigd om input te leveren op de knelpuntanalyse en in de commentaarronde. De richtlijn is volgens een zorgvuldige procedure ontwikkeld, waarbij een gestandaardiseerde werkwijze is gevolgd. Daarnaast is extra aandacht besteed aan het ondersteunen van cliënten in de werkgroep. Een beschrijving van de betrokken partijen en de gevolgde werkwijze is opgenomen in de richtlijn. Alle partijen die gemandateerde leden in de werkgroep hebben, hebben de richtlijn geautoriseerd of ingestemd met de inhoud. Ook de zorgverzekeraars hebben de eindversie van de richtlijn onderschreven. De richtlijn is door de betrokken partijen gezamenlijk aangedragen.

Beschrijving zorg & organisatie

De richtlijn bevat het diagnose-, behandelen nazorgproces. De doelgroep van deze medisch-technische richtlijn is de professional. Het cliëntenperspectief komt vooral naar voren in twee aparte hoofdstukken: de organisatie van zorg en nacontrole en nazorg.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Bij de richtlijn is geen aparte cliëntenversie opgeleverd, maar ontvangt de patiënt zijn informatie als volgt: KWF Kankerbestrijding en NFK leveren de cliënten direct informatie op basis van de richtlijnen van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Insteek van deze samenwerking is het flexibeler en gerichter aanleveren van informatie bij de cliënt. Keuzeondersteunende instrumenten voor de cliënt zijn niet opgenomen in de richtlijn zelf. Een set bij de richtlijn behorende indicatoren wordt begin 2014 opgeleverd. Onderzocht wordt of deze indicatoren de tot nog toe gebruikte Zichtbare Zorg indicatoren (deels) kunnen vervangen.