Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum

Omschrijving

In de Landelijke Transmurale Afspraak Hartfalen zijn afspraken gemaakt die dienen als basis voor regionale samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgaanbieders. Aan de hand van een knelpuntenlijst zijn onderwerpen gesignaleerd die in de LTA worden benoemd. Het gaat o.a. (maar niet limitatief) om: de diagnostische procedure, patiënteneducatie, monitoring en palliatieve zorg.

In de brief over het individuele zorgplan in de lijst documenten op deze pagina, staan de verwijzingen naar het individuele zorgplan dat hoort bij de Transmurale Afspraak Hartfalen.

Betrokken partijen

  • Harteraad
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Beschrijving zorg & organisatie

De LTA beschrijft voor wat betreft hartfalenzorg de betrokken zorgverleners en verantwoordelijkheden, de aanvullende diangostiek, de terugverwijzing van de tweede naar de eerste lijn, de controles, de voorlichting en leefstijladvisering, hartfalenrevalidatie, de rol van de praktijkondersteuner huisarts en hartfalenverpleegkundige, de registratie en de zorg in de laatste levensfase. Voor de medicamenteuze behandeling wordt verwezen naar de eerder genoemde richtlijnen.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

De LTA is tripartiet ontwikkeld en wordt tripartiet voorgedragen. De LTA bevat een adequate omschrijving van zorg en de organisatie van het zorgproces. De kwaliteitsstandaard bevat voldoende informatie voor de patiënt, er is een samenvatting en een onderhoudsplan. De LTA is nog niet verbonden met een informatiestandaard en een meetinstrument, maar elementen hiervan worden aangestipt in de LTA en partijen nemen dit mee in de revisie die gepland staat voor november 2017.