Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Stappenplan informatiestandaard

Zorginstituut Nederland,  

Eerste plaatsing 10-11-2015 13:04, laatste wijziging 27-10-2016 10:11.

Kern

​​Het ontwikkeldocument kan je helpen bij het opzetten van een informatiestandaard in vier fasen.

Omschrijving

Waaruit bestaat een informatiestandaard?

Een informatiestandaard concretiseert de uitvoering van (delen van) de zorg zoals beschreven in de kwaliteitsstandaard. Een informatiestandaard beschrijft welke gegevens in het primaire proces worden geregistreerd, hoe deze gegevens zijn gecodeerd in de hier voor geschikte terminologieof codestelsels en op welke wijze de gegevens digitaal worden uitgewisseld. Een informatiestandaard bevat samengevat de onderdelen: · een of meer zorgprocessen; · de gegevenssets die je vast legt; · gebruik van terminologie- en codestelsels zoals ICD10, ICPC en LOINC; · communicatiestandaarden, zoals HL7 en EDIFDACT.

Criteria voor informatiestandaarden

Het Register van Zorginstituut Nederland maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. In dit Register worden kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten opgenomen die voldoen aan het Toetsingskader. In het Toetsingskader staan de criteria waaraan een informatiestandaard moet voldoen om in het Register te komen. De criteria zijn: · relevante zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars zijn betrokken bij de ontwikkeling van de informatiestandaard of hebben er gemotiveerd van af gezien; · de betrokken partijen dragen de informatiestandaard gezamenlijk voor; · een informatiestandaard bevat voor een specifiek zorgproces ten minste afspraken over welke gegevens zorgaanbieders in het primaire proces vastleggen, over de terminologie en/of codestelsels/classificaties waarin de gegevens worden vastgelegd en over welke zorgaanbieders welke informatie uitwisselen; · de informatiestandaard bevat afspraken over de implementatie en het beheer en onderhoud van de informatiestandaard.

Ontwikkelfasen

Het ontwikkeldocument kan je helpen bij het opzetten van een informatiestandaard in vier fasen. Voor meer informatie over de ontwikkelfasen kunt u terecht bij Nictiz (www.nictiz.nl).

Fase 1 Voorbereiding

In deze fase staan de belangen van de stakeholders centraal. Deze stakeholders zijn vertegenwoordigers van de betrokken zorgaanbieders/verleners, patiënt- en cliëntgroepen, zorgverzekeraars, informatiedeskundigen en leveranciers van ICT-oplossingen. In overleg met relevante partijen creëer je de randvoorwaarden voor succes, zoals: · borg dat informatiestandaard aansluit bij het geselecteerde zorgproces en de organisatie van de zorg; · borg de betrokkenheid en commitment van de deelnemende partijen; · manage de verwachtingen van alle deelnemende partijen; · maak heldere afspraken over de reikwijdte van het ontwikkelproces en de verwachte resultaten; · maak heldere afspraken over test en certificering, implementatie en opschaling. Door deze kaders kan je, samen met de relevante partijen, concrete afspraken maken: welke informatie in welke concrete situaties door wie wordt vastgelegd, ingezien of uitgewisseld.

Fase 2 Ontwerp

Verzamel alle gegevens die voorkomen in de voorbereidingsfase geselecteerde zorgprocessen. Leg in het ontwerp de gegevensset vast en de definities van alle gegevens die worden vastgelegd en/of uitgewisseld. Deze definities zijn functioneel van aard en sluiten aan bij de functionele eisen die het zorgproces stelt en worden vastgelegd door zorgverleners. Informatie-analisten en standaardisatie-experts maken het functioneel en technisch ontwerp: · Het functioneel ontwerp legt vast welke informatie uit de gegevensset op welk moment en door wie wordt vastgelegd en uitgewisseld. Op basis van het functioneel ontwerp kan het technisch ontwerp worden gemaakt. · Het technisch ontwerp bevat technische bouwspecificaties en implementatiehandleidingen.

Fase 3 Realisatie

ICT-leveranciers kunnen met het functioneel en technisch ontwerp de gevraagde ondersteuning van het zorgproces realiseren en in de informatiesystemen inbouwen. De realisatiefase bestaat uit drie onderdelen: · Test en certificering: leg vast hoe je geïmplementeerde informatiestandaarden in de systemen van ICT-leveranciers test en certificeert. · Implementatie en demonstratie: in de voorbereidingsfase zijn er afspraken gemaakt over hoe relevante partijen bekendheid aan de standaard gaan geven en hoe zij draagvlak gaan creëren bij de potentiële gebruikers. Zij laten concreet aan het zorgveld zien wat voor praktische mogelijkheden en functionaliteit de informatiestandaarden bieden. · Beheer: voor wijzigingen worden proces, rollen en verantwoordelijkheden afgesproken. Bijvoorbeeld welke organisatie het eigendom van de standaard beheert, eindverantwoordelijk is en toezicht houdt op het hele proces. Wijzigingen in het zorgproces en de bijbehorende praktijkvoorbeelden, veranderingen in de manier waarop de zorg georganiseerd wordt of nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen redenen zijn om informatiestandaard aan te passen.

Fase 4 Aanbieden voor Register

Om in het Register te kunnen komen moet een kwaliteitsstandaard of meetinstrument getoetst worden aan de criteria van het Toetsingskader. Het Kwaliteitsinstituut doet deze toets. Ga naar http://zorginstituut.nl/kwaliteit/toetsingskader+en+register voor meer informatie.

Tool openen

 
 

 Meer over Informatiestandaarden

 Meer van

 

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies