Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Good practices overzicht

Overzicht van alle pagina's die good practices bevatten. U kunt filteren op doelgroep of de volgorde aanpassen door op de onderstreepte titels te klikken.
Gekozen filters
Doelgroep Titel Omschrijving Erkend Aanspreekpunt
LVG Gentle teaching Vertrouwensrelatie tussen cliënten en begeleiders Vilans
VG, Overige (NAH, dementie) methode Meer Mens Persoonsgerichte communicatie Stichting Prisma
VG, VV Recepten gemalen voeding en homogeen gemalen voeding Eetbeleving Stichting SWZ
LG, VV Valanalyse 65+ voor de eerstelijnszorg Valpreventief advies op maat, eerstelijnszorg VeiligheidNL, Vilans
GGZ, LG, LVG, VG, VV Zorgplantoetsing Langdurige Zorg Versterking cliëntpositie Zorgbelang Gelderland...
GGZ, VG Belevingsgerichte Zorg met Snoozzmob Zintuigelijke prikkeling Stichting Zuidwester
GGZ, VV Dementiegame Voor mantelzorgers, professionals en geïnteresseerden Sevagram
GGZ, LVG, VV DigiContact ondersteuning op afstand voor kwetsbare burgers Ondersteuning op afstand voor kwetsbare burgers Stichting Philadelphi...
LVG, Overige (ASS) Discrete Trial Teaching: Driestroom-model Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en verstandelijke beperking Vilans
GGZ, LVG geclusterd wonen met ambulante herstelondersteuning volgens SRH methodiek Geclusterd wonen met ambulante herstelondersteuning volgens SRH methodiek Stichting Wonen en Ps...
Overige (Forensische zorg) HKT-R zelfscore app Behandelevaluatie / risicotaxatie instrument Zorginstituut Nederla...
GGZ Liberman Module Omgaan met psychotische symptomen Trimbos-instituut
GGZ MBCT Terugvalpreventie depressie Trimbos-instituut
LVG, VG Niet-sturende communicatie met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoeksgericht communiceren Radar, 's Heeren Loo,...
VV Ontmoetingscentra Ondersteuning van mantelzorgers en mensen met dementie Vilans
GGZ, VV Op verhaal komen Groepscursus life-review depressiepreventie 55+ Vilans
LVG, VG Rechtenboekje 'Niet bijzonder, gewoon je recht' Eenvoudige wijze om uit te leggen wat rechten zijn Ipse de Bruggen
LVG, Overige (ASS) Samen Stevig Staan Verbeteren opvoeding- en oplossingsvaardigheden Nederlands Jeugd Inst...
LVG, VV Buzz Buddy, zelfstandig reizen Zelfstandig reizen Cavent
GGZ, LG, LVG, VG, VV De Rode Knop Knellende regel? De Rode Knop lost het op Viattence
VV EXBELT Stoppen van bandenfixatie in psychogeriatrische verpleeghuizen Vilans
VV Foutloos leren Interventie bij dementie
VV Belevenisnis: oude tijden herleven Voor mensen met dementie en de mensen om hen heen
GGZ, VV Doen bij Depressie Depressiezorg kwetsbare ouderen in verpleeghuizen Radboud Universitair ...
GGZ, LG, LVG, VG, VV Eiwerk Hertsel door middel van muziek Stichting Eiwerk
VV Floaten Sfeervol zwemmen: ontspanning voor mensen met dementie Woonzorg Flevoland
GGZ Health4U Leefstijlinterventie bij verhoogd cardiovasculair risico in de GGZ Trimbos-instituut
GGZ Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie (EMDR) Niveau 2: effectief volgens eerste aanwijzingen
GGZ Geïntegreerde behandeling van cliënten met een dubbele diagnose Geïntegreerde behandeling van cliënten met een dubbele diagnose Trimbos-instituut
GGZ, LVG, VV Mis ze niet. Het signaleren van een delier. Delier-project, tijdig signaleren en sneller ingrijpen Stichting Omring
GGZ, Overige (Autisme Spectrum Stoornis (ASS)) ASSwijzer Begeleidingsmethodiek Stichting Philadelphi...
GGZ, Overige (Alcohol- en drugverslaving) The Community Reinforcement Approach Operant conditioneren Trimbos-instituut
GGZ, LG, LVG Zegges Resultaatmeetsysteem Stichting Resultaatme...
GGZ, VV, Overige (mensen in verpleeghuizen die afhankelijk zijn van langdurige zorg, met name mensen met dementie, maar ook mensen met somatische aandoeningen of NAH.) Diva Dichtbij, zingen van mens tot mens Verpleeghuizen en langdurige zorg Stichting Diva Dichtb...
VV Grip op Probleemgedrag Multidisciplinaire aanpak van probleemgedrag bij dementie Vilans
LG, VV In Balans Valpreventie programma voor ouderen VeiligheidNL
GGZ Individuele Plaatsing en Steun (IPS) Integratie in betaald regulier werk Trimbos-instituut
LG Online vergaderen Op afstand vergaderen met leden van cliëntenraden Gemiva-SVG Groep
VV Zicht op Evenwicht Individuele- of groepscursus valangst 70+ Trimbos-instituut, Vi...
GGZ Crisiskaart Handelplan bij (dreigende) psychische crisis Trimbos-instituut
VV Beleefgangen Belevingsgerichte zorg op verpleegafdelingen Zorggroep Groningen
VV Blijf staan Valpreventie in verpleeg- en verzorgingshuizen VeiligheidNL, Vilans
GGZ, LG, LVG, VG, VV De Roze Loper Sociale acceptatie seksuele voorkeur en genderidentiteit in de zorg Vilans
GGZ, VV, Overige (Dementie) DemenTalent Vrijwilligerswerk door mensen met dementie Zorginnovatiebureau D...
GGZ, VV Dementie.nl Online platform voor én door mantelzorgers Alzheimer Nederland
GGZ, LVG, Overige (ASS) Ervaar-Anders Vergroten van de zelfredzaamheid Ervaar-Anders
GGZ, VV In de put, uit de put 55+ Depressiepreventiecursus Trimbos-instituut, Vi...
GGZ Kansen op Werk Angst Dwang en Fobies...
GGZ Levensboeken in de Geestelijke Gezondheidszorg Positieve ervaring en in contact komen GGZ Centraal
VV Ligconcert Muziektherapie in laatste stadium van dementie Zorgspectrum Het Zand...
LG Omgaan met verlies Ontmoetingsbijeenkomst stilstaan bij persoonlijke verhalen Gemiva-SVG Groep
VG Opvoedings-/ondersteuningsprogramma voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen Mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen Vilans
GGZ Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen Presentiebenadering, herstelondersteunend en empowerment Trimbos-instituut
VV Zwementie Participatieproject jongeren/studenten Kenniscentrum Sport, ...
GGZ Liberman Module Omgaan met Verslaving Niveau 1: Goed onderbouwd Trimbos-instituut
GGZ, LVG Methodiek Community Support Vergroten van de zelfredzaamheid m.b.v. sociaal netwerk Movisie
GGZ Strengths Model Empowerment Trimbos-instituut
LVG, VG Voorlichtingsboekjes 'Je lijf en zo' Seksualiteit en Weerbaarheid PC Stichting IJsselmo...
GGZ Hallucinatie Integratieve Therapie Leren omgaan met stemmen Trimbos-instituut
GGZ Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) Ondersteuning bij maatschappelijke participatiedoelen Trimbos-instituut
Overige (Thuiszorg, 0e en 1ste lijn.) Plezierige Activiteiten voor mensen met dementie en mantelzorgers thuis Mensen met dementie en mantelzorgers Hogeschool Rotterdam
VV Zwemmen met dementie Lichamelijke conditie en sociaal contact Stichting Schakelring...
GGZ Begeleide lotgenotengroepen Verbetering psychosociale toestand bij psychosegevoeligheid Trimbos-instituut
GGZ, LG Herstellen doe je Zelf Empowerment cursus Trimbos-instituut
LVG Ontwikkelbibliotheek Middin Hulp bij de ontwikkeling (verstandelijke beperking) Middin
GGZ Liberman Module Omgaan met antipsychotische medicatie Omgaan met antipsychotische medicatie Trimbos-instituut
VV Plezierige-Activiteiten-Methode Dementie en depressie Actiz, Nederlands Ins...
Overige (Logopedisten en afasietherapeuten) Afasietherapie.nl Online logopedie voor mensen met afasie
VV Classificeren met het Mikzo Classificatieinstrument voor verpleeghuizen
LG, VG Communicatieve Ontwikkeling van niet-sprekende kinderen of volwassenen en hun Communicatiepartners Het verbeteren van communicatieve interactie tussen kinderen of volwassenen die niet kunnen praten en sprekende mensen in hun omgeving (COCP)
LG, VV Fingerfood Eetproblematiek bij cognitieve en/of motorische beperkingen Vilans
LVG Girls’ Talk+ Vergroten van de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking.
GGZ, LG, LVG, VV Menselijke Maat Audit effect van zorg Stichting Arcon
LG, VV Pijn en onbegrepen gedrag bij dementie -STA OP Pijn en gedragsproblemen bij Dementie de Baas! Leids Universitair Me...
GGZ Triadekaart Samenwerking cliënt-hulpverlening-naasten Trimbos-instituut, Yp...
LG, VV Vallen verleden tijd Verminderen van valincidenten bij thuiswonende ouderen Nederlands Jeugd Inst...
GGZ Wonen in de wijk Betekenis eigen woning voor cliënten in langdurige zorg Lister Noordzeestraat...
LVG, Overige (Verslaving) Sterker dan de kick Intrinsieke motivatie voor gedragsverandering Dichterbij, Vilans
VV Waakkoffer voor naastenzorg Ondersteuning palliatieve fase Stichting Pantein
GGZ, VG Wie Ben Ik Ontdekkingsreis naar mezelf GGNet
GGZ, LG, LVG, VG, VV zelfregietool Gebruik maken van de ervaring van een ander Stichting Zelfhulp Ve...
LVG, VG KEN MIJ Bevordering van zeggenschap Abrona
LG, LVG, VG Orientatie via de vloer in huis Doofblinden met een verstandelijke beperking Bartimeus
LVG Begeleiders in beeld Inzicht in eigen emotionele intelligentie (VG-sector) Vilans
LG, VG Dementietafel Themabijeenkomsten naasten verstandelijke beperking en ouderdomsziekten KansPlus
GGZ Beeldend Therapeutische Emotieregulatie Groep GGNet
LG Langer lopen, minder vallen Loopprogramma in de duinen, Huntingtonpatiënten Topaz Overduin
GGZ Assertive Community Treatment Maatschappelijke interventie bij ernstige psychosociale problematiek Trimbos-instituut
GGZ, VV Dierbare herinneringen Kortdurende reminiscentie-interventie depressie ouderen Vilans
GGZ Flexible Assertive Community Treatment Integrale aanpak bij complexe psychiatrische problematiek Trimbos-instituut
Overige (Forensische zorg) GroeiRijk: cliëntenservicepunt forensische zorg Herstelgerichte ondersteuning door ervaringsdeskundigen Zorginstituut Nederla...
GGZ Illness Management and Recovery (IMR) Vermindering van kwetsbaarheid en leren hanteren van stress Trimbos-instituut
LVG Lief en lijf App over seksualiteit voor jongeren met een beperking Middin
GGZ Multi-Familie groepen Betrekken steunsysteem in behandeling EPA Trimbos-instituut
GGZ, LVG Oplossingsgericht leven Cursus voor meer regie over eigen leven (14+) Ambiq
GGZ PIMM Pakket Interventie Mantelzorg op Maat- Familie ondersteuning in de GGZ
VV Dementheek het Breinplein Dé plek voor iedereen die betrokken is bij mensen met dementie
VV, Overige (Oudere buurtbewoners) Innoforte Beweegt Bewegen is voor ouderen belangrijk. Innoforte maakt hier werk van en heeft een breed activiteitenaanbod ontwikkeld voor cliënten en ouderen uit de buurt.
LG, VG Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG) Kinderen met meervoudige problematiek Bartimeus, Vilans
VG M power E-learning voor mensen met een verstandelijke beperking Stichting Cello
VV SOCAV Ondersteuning van eigen regie en betekenisvolle vaardigheden bij mensen met dementie
VV Video Interventie Ouderenzorg Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een psychosociale interventie voor professionele zorgverleners en mantelzorgers.
GGZ Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining GGZ GGZ Momentum, Trimbos...
GGZ Wellness Recovery Action Plan Zelfhulpplan Trimbos-instituut
GGZ Wensenboom Sociaal platform: steuntje in de rug Altrecht

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies